Algemene voorwaarden

#1 – Bedrijfsgegevens

Handelsnaam: Crystal Fresh V.O.F.

Adres: Grevelingenstraat 70, 7417 TC Deventer, The Netherlands

Kvk: 86109677

RSIN/fiscaalnummer: 863864235

Emailadres: info@luxxe.nl

#2 – Levering van producten

Op al onze leveringen is het Nederlandse Consumentenrecht van toepassing.

Hierin wordt bepaald wat de wettelijke rechten en plichten van de (ver)koper zijn m.b.t. het aanschaffen van onze producten: garantie, bedenktijd, betalingen, retourneren etc.

#3 – Aanbiedingen

Als er sprake is van aanbiedingen, of speciale (web)acties, dan worden de voorwaarden daarvoor duidelijk op onze website aangegeven.

Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen aan te passen.

Aanbiedingen tijdens een kopende actie worden uiteraard nagekomen.

#4 – Koopovereenkomst

De koopovereenkomst gaat in op het moment als een consument een bestelling geplaatst heeft.

Aankopen via de website zijn bindend op het moment dat Crystal Fresh de bestelling bevestigd heeft.

#5 – Recht op herroeping

De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na aankoop af te zien van deze aankoop.

Daarvoor dient de consument dit, binnen de gestelde periode van 14 dagen, kenbaar te maken d.m.v. het sturen van een email, of brief.

De producten dienen vervolgens in goede staat en op eigen kosten van de consument geretourneerd te worden. De terugbetaling zal binnen 4 werkdagen na ontvangst van de retourproducten afgehandeld worden.

Uitgesloten van herroeping zijn die producten waarvan dat duidelijk (op de website) vermeld staat.

#6 – Prijs

De aanschafsprijs van onze producten kunnen niet veranderd worden binnen de door ons gestelde geldigheidsduur.

Uitgezonderd daarvan zijn wettelijke verplichte prijsveranderingen, zoals bijvoorbeeld het btw-tarief.

De op onze website vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw, maar exclusief handelingskosten. Onze handelingskosten staan op de website vermeld.

Wij maken een voorbehoud op druk- en zetfouten van prijzen, waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. In dit speciale onvoorziene geval zullen wij niet tot levering van het product overgaan.

#7 – Garantie

Crystal Fresh garandeert dat haar producten voldoen aan alle wettelijke regels en dat haar producten derhalve veilig gebruikt kunnen worden.

Niet bestelde, verkeerd geleverde en/of defecte producten kunnen door de afnemer – binnen twee weken na ontvangst – gratis geretourneerd worden, mits de consument dat binnen die twee weken na aankoop schriftelijk, of via email meldt.

Het spreekt vanzelf dat bovenstaande producten alleen gecrediteerd worden als deze in de originele verpakking én ongebruikt bij ons aangeboden worden.

Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 4 werkdagen na ontvangst.

#8 – Betalingen / Transacties

Bestelde goederen dienen door de afnemer zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na besteldatum (m.a.w. binnen de wettelijke bedenktijd) voldaan te worden.

De consument draagt verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de juiste bank- en adresgegevens.

In het geval de consument/afnemer binnen de afgesproken termijn niet tot betaling overgaat, behouden wij ons het recht voor om de daarvoor wettelijk vastgestelde kosten in rekening te kunnen brengen.

#9 – (Af)Levering

Crystal Fresh zal de bij haar bestelde goederen nauwkeurig en accuraat afwikkelen.

Uitgangspunt daarbij is de door de consument verstrekte gegevens (adres/bank/etc.).

Wij doen ons uiterste best om orders/bestellingen binnen 24 uur af te handelen, maar in voorkomende gevallen binnen 14 dagen te zullen leveren.

In het geval wij niet aan deze verplichting kunnen voldoen, of indien anders gezamenlijk overeengekomen, heeft de afnemer het recht om na die termijn van 14 dagen de bestelling zonder bijkomende kosten te annuleren.

Als de bezorging van een bestelling vertraging ondervindt, of (tijdelijk) niet in zijn geheel gehonoreerd kan worden, zal de afnemer daarover binnen 14 dagen in kennis worden gesteld. Ook in dat geval heeft de consument het recht om alsnog – zonder kosten – af te zien van de bestelde goederen.

Crystal Fresh draagt verantwoordelijkheid voor een degelijke bezorging van de bestelde producten: niet-, verkeerd-, of beschadigde afgeleverde goederen zullen kosteloos vervangen worden.

#10 – Betalingen

De afnemer dient binnen 14 dagen na aankoop (wettelijke bedenktermijn) de verschuldigde bedragen te voldoen, tenzij gezamenlijk anders overeengekomen.

In het geval er niet aan deze betalingstermijn wordt voldaan, behoudt Crystal Fresh zich het recht voor om de afnemer/consument in gebreke te stellen en zal in dat geval de wettelijk bepaalde kosten daarvan in rekening brengen.

#11 – Klachtenprocedure en Geschil

Klachten m.b.t. de geleverde producten, bezorging en afhandeling van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen (per email of schriftelijk) duidelijk omschreven aan ons gemeld te worden. Crystal Fresh zal na ontvangst van een klacht binnen 14 dagen reageren.

Klachten die een langere verwerkingstijd behoeven zullen binnen 31 dagen beantwoord worden.

In alle gevallen zal Crystal Fresh de klagende informeren over de procedure en voortgang van de gedeponeerde klacht(en).

Indien er sprake is van een gegronde klacht, zal Crystal Fresh – in overleg met de afnemer – tot restitutie overgaan en/of de geleverde producten kosteloos vervangen.

De gesloten overeenkomst(en) tussen Crystal Fresh en haar afnemer(s) vallen onder het Nederlandse Recht, óók als de afnemer/consument niet woonachtig in Nederland is en derhalve is het Weens Koopverdrag in deze niet van toepassing.